platforma blogowa portalu gazeta pomorska

Archiwum: 8 grudnia 2017

Kawaler, Biedroń i Kancelaria Prezydenta RP

We wrześniu pisaliśmy o sprawie wpisu na FB, który Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych przypisał Tomaszowi Romanowi B., politykowi z Więcborka. Słowa „Pedalisko paskudne!” padły pod adresem Roberta Biedronia. To określenie pojawiło się pod fotografią zamieszczoną 25 września tego roku na profilu SE.pl.

Działacze Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych sugerują, że autor to człowiek niedawno odznaczony przez Prezydenta RP. Ośrodek nie złożył w tej sprawie jednak zawiadomienia do prokuratury ani nie poinformował policji.

– Prawo w Polsce, niestety, nie przewiduje ścigania za takie czyny – mówi Konrad Dulkowski, prezes OMZRiK. – W kodeksie karnym jest mowa o stosowaniu przemocy lub publicznym nawoływaniu do przemocy z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej, ale nie z powodu orientacji seksualnej. Pozostaje nam zatem piętnować takie zachowania.

Od Tomasza Romana B. otrzymaliśmy w tej sprawie komentarz: „Nie interesuje mnie pan Biedroń i jego żywot – dziękuję za informację”.

Doczekaliśmy się w końcu opinii Kancelarii Prezydenta RP w tej sprawie:

„W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 3 października br. uprzejmie informujemy, że Pan Tomasz Roman B. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. Order nadany został na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) „Prezydent nadaje ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów oraz Kapituł Orderów”. W przypadku uhonorowania Pana Tomasza B., Kapituła Orderu Odrodzenia Polski skorzystała z uprawnienia wynikającego z art. 21 pkt 2) w/w ustawy, zgodnie z którym jest ona uprawniona do występowania do Prezydenta z inicjatywą nadania orderu.

Zgodnie z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nadawanie orderów i odznaczeń należy do prerogatyw prezydenckich. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej realizuje swoje kompetencje w tym zakresie wydając postanowienia. Postanowienia Prezydenta są aktami urzędowymi, nie stanowiącymi decyzji w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i w związku z tym,  nie wymagają one, dla swej ważności, uzasadnienia faktycznego.

Powyższe oznacza, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie ma obowiązku uzasadniania postanowień o nadaniu orderów i odznaczeń ani odmowy ich nadania.

Z poważaniem,

Biuro Prasowe

Kancelaria Prezydenta RP”